Säännöt

KERAVAN LENNOKKIKERHO HOPEASIIPI RY:N SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Keravan Lennokkikerho Hopeasiipi KeLko ry ja sen kotipaikka on Keravan kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lennokki- ja muun vastaavan ilmailuharrastuksen edistämiseksi kotipaikkakunnallaan.
Tässä toiminnassa otetaan erityisesti huomioon nuorisotyö.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho ylläpitää kerho- ja kilpailutoimintaa, järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä julkaisee lennokki- ja muita vastaavia nuorisoilmailuharrastusta käsitteleviä kirjoituksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja varankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

3 §

Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:n jäsen ja noudattaa soveltuvin osin sääntöjä sekä niitä määräyksiä, joita liitto on jäsenilleen antanut ja antaa.

4 §

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat:
a) Varsinaiset jäsenet, jotka edellisenä kalenterivuotena ovat täyttäneet vähintään 18 vuotta,
b) nuorisojäsenet, jotka edellisenä kalenterivuotena ovat täyttäneet 15 vuotta, mutta eivät 18 vuotta,
c) nuorisojäsenet, jotka edellisenä kalenterivuotena ovat täyttäneet 15 vuotta,
d) kannattavat jäsenet,
e) kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sekä nuorisojäseneksi ja juniorijäseneksi hyväksyy johtokunta sille kirjallisesti tai yhdistyksen kokouksessa suullisesti esitetystä hakemuksesta fyysisen henkilön.
Kannattavaksi jäseneksi hyväksyy johtokunta fyysisen tai juridisen henkilön.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen johtokunta kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.
Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa sen mainetta tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen.

5 §

Jäsenmaksut

Jäsenten on, kunniajäseniä lukuun ottamatta, suoritettava liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden määrän ja maksuajan syyskokous määrää. Maksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille.
Lennokkikerhon jäsenmaksu Suomen Ilmailuliitto ry:lle suoritetaan siten kuin Liiton vuosikokous sääntöjensä edellyttämällä tavalla päättää.

6 §

Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 4 muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan erikseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet valitaan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisenä vuotena määräytyy erovuoroisuus arvan perusteella ja sen jälkeen vuoron mukaan. Henkilövalintoja tehtäessä tulisi huolehtia, että eri lennokkitoiminnan aloja edustaa parhain saatavissa oleva asiantuntia, vaikkei yhdistyksessä kaikkia aloja harrastettaisikaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen 4 jäsenen ollessa kokouksessa läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Johtokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka oikeellisuuden tarkastaa puheenjohtaja ja yksi kokouksessa valittava, läsnä ollut jäsen.
Yhdistyksen johtokunnan jäseneksi valittavan henkilön tulee olla Suomen kansalainen ja täysi-ikäinen.

7 §

Kokoukset

Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta, kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous syys- marraskuussa.
Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään silloin, kun johtokunta harkitsee sen tarpeelliseksi tai vähintään viidennes yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen annetaan vähintään kahdeksan (8) vuorokautta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta näiden sääntöjen 10 §:ssä määrätyllä tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, älköönkä muista asioista kokouksessa tehtäkö päätöstä.
Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat:
Kevätkokouksessa:
1) johtokunnan kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta,
2) tilintarkastajain kertomus yhdistyksen hallinnosta ja talouden hoidosta edellisen kalenterivuoden aikana,
3) päätöksen teko yhdistyksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
Syyskokouksessa:
1) johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavaa toimintovuotta varten, minkä yhteydessä päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta huomioon ottaen näiden sääntöjen 5 § määräykset,
2) johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muiden johtokunnan jäsenten, sekä kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaalit,
3) päätetään kokouskutsujen toimitustavasta.

8 §

Äänioikeus ja äänestys

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla- ja nuorisojäsenillä sekä kunniajäsenillä äänioikeus. Kullakin näistä on yksi ääni. Juniori- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.
Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut säädettyjä jäsenmaksuja yhdistykselle, ei ole äänioikeutta.
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jossa ratkaisee arpa. Äänestys on yhdistyksen kokouksissa avoin, jos kuitenkin pyydetään suljettua äänestystä on sellainen toimitettava.

9 §

Tilit ja tilintarkastukset

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmis ennen 15 päivää helmikuuta. Tilintarkastajain on tarkastettava yhdistyksen hallinto ja tilinpito ja jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastuskertomuksensa sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

10 §

Erinäiset säädökset

Kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan syyskokouksen määräämällä tavalla.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

12 §

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksellaan ja jonka kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastavat.

13 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

14 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, kummassakin vähintään ¾:n enemmistöllä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu luovutetaan sen omaisuus ja arkisto Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:lle.

15 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.