Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 25.01.2023 10:24:26


1 §
Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus.
Yhdistyksen nimi on Keravan Lennokkikerho Hopeasiipi KeLKo ry ja sen kotipaikka on Keravan kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lennokki- ja muun vastaavan ilmailuharrastuksen edistämiseksi kotipaikkakunnallaan. Tässä toiminnassa otetaan erityisesti huomioon nuorisotyö. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi kerho voi ylläpitää kerho- ja kilpailutoimintaa, järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä julkaista lennokkija muita vastaavia nuorisoilmailuharrastusta käsitteleviä
kirjoituksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja varankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

3 §
Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:n jäsen ja noudattaa soveltuvin osin sääntöjä sekä niitä määräyksiä, joita liitto on jäsenilleen antanut ja antaa.

4 §
Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat:
a) Varsinaiset jäsenet, jotka edellisenä kalenterivuotena ovat täyttäneet vähintään 18 vuotta
b) nuorisojäsenet, jotka edellisenä kalenterivuotena eivät ole täyttäneet 18 vuotta
c) kannatusjäsenet
d) kunniajäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sekä nuorisojäseneksi hallitus hyväksyy fyysisen henkilön sille kirjallisesti tai yhdistyksen kokouksessa suullisesti esitetystä hakemuksesta. Kannattavaksi jäseneksi hallitus hyväksyy fyysisen tai juridisen henkilön. Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa sen mainetta tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen.

5 §
Jäsenmaksut
Jäsenten on, kunniajäseniä lukuun ottamatta, suoritettava liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden määrän ja maksuajan syyskokous määrää. Maksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille.
Lennokkikerhon jäsenmaksu Suomen Ilmailuliitto ry:lle suoritetaan siten kuin Liiton vuosikokous sääntöjensä edellyttämällä tavalla päättää.

6 §
Hallitus
Yhdistyksen hallitus käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 1-3 jäsentä. Henkilövalintoja tehtäessä tulisi huolehtia, että eri lennokkitoiminnan aloja edustaa parhain saatavissa oleva
asiantuntija, vaikkei yhdistyksessä kaikkia aloja harrastettaisikaan. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen valtuuttamanaan varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen ollessa paikalla, mikäli hallitus koostuu kolmesta jäsenestä. Mikäli hallituksessa on neljä tai viisi jäsentä on se päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen valtuuttamanaan varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen ollessa paikalla.
Hallitus voi kokoontua myös etäyhteydellä. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa
hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka oikeellisuuden tarkastaa puheenjohtaja ja yksi kokouksessa valittava, läsnä ollut jäsen.
Yhdistyksen hallituksen jäseneksi valittavan henkilön tulee olla Suomen kansalainen, asua Suomessa ja olla täysi-ikäinen. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi toimia yhdistyksen
nimenkirjoittajana.

7 §
Yhdistyksen kokoukset
Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta, kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous syys- marraskuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään silloin, kun hallitus harkitsee sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) hdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tämä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan
jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen annetaan yhdistyksen verkkosivulla vähintään kahdeksan (8) vuorokautta ennen kokousta.
Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen annetaan yhdistyksen verkkosivulla vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, älköönkä
muista asioista kokouksessa tehtäkö päätöksiä. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat:
Kevätkokouksessa:
1) hallituksen toimintakertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta,
2) toiminnantarkastajan kertomus yhdistyksen hallinnosta ja talouden hoidosta edellisen kalenterivuoden aikana,
3) päätöksen teko yhdistyksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Syyskokouksessa:
1) hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten, minkä yhteydessä päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, huomioon ottaen
näiden sääntöjen 5 § määräykset
2) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen,
sekä toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varahenkilönsä
vaalit.

8 §
Äänioikeus ja äänestys
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla- ja nuorisojäsenillä sekä kunniajäsenillä äänioikeus. Kullakin näistä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut säädettyjä jäsenmaksuja yhdistykselle, ei ole
äänioikeutta. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jossa ratkaisee arpa. Äänestys on yhdistyksen kokouksissa avoin. Jos kuitenkin pyydetään suljettua äänestystä, on sellainen toimitettava.

9 §
Tilit ja toiminnantarkastukset
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmis ennen 15. päivää helmikuuta. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen hallinto ja
tilinpito ja jätettävä helmikuun loppuun mennessä hallitukselle toiminnantarkastuskertomuksensa sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä.

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.

11 §
Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat nimikirjoituksellaan ja jonka kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastavat.

12 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ( ¾ ) annetuista äänistä.

13 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, kummassakin vähintään kolmen neljäsosan ( ¾ ) enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen omaisuus ja arkisto Suomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ry:lle.

14 §
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.